Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

通 告
提要:在越南金城〈Kim Thành, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年08月份在越南金城〈Kim Thành, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành,
​tỉnh Hải Dương, Việt Nam
​導師:​阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉, 范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
​助理導師:​阮世合〈Nguyễn Thế Hợp〉
​連絡:​阮有甲〈Nguyễn Hữu Giáp〉
​電話:​(84) 091-515-1 619
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年08月08日至星期六,2022年08月13日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Boston

通 告
提要:委任波士頓〈Boston〉禪堂新堂長、執委會之決定

​目的旨在波士頓〈Boston〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓波士頓門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

​兩位掌門師父決定委任禪堂新堂長、執委會,並檢附波士頓〈Boston〉禪堂門生所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

​堂長: ​Duc Tran​Tel: 617-266-5234
​副堂長:​Irene Tran​Tel: 617-894-5658
​Paul Lu​Tel: 617-407-2188
​Huy Nguyen​Tel: 857-284-2611
​Wan Wu​Tel: 617-594-3821
​委員:​陳福林〈Johnson Tran〉​Tel: 617-733-7323
​秘書:​Thiet Ha​Tel: 617-947-9703

​兩位掌門師父祝福全體門生以高尚精神上合力行事,禪堂應團結相親相愛,對社區證明讓其認同本微妙法行禪所帶來的確實利益。

2022年06月25日
微妙法行禪掌門
兩位掌門師父
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

通 告
提要:在越南河內〈Hà Nội, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年8月份在越南河內〈Hà Nội, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​495 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc
​quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
​導師:​阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉
​​范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
​助理導師:​阮世合〈Nguyễn Thế Hợp〉
​連絡:​范輝煌〈Phạm Huy Hoàng〉
​電話:​(84) 098-354-4360
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1、2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年8月01日至星期六,8月06日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Tân Hòa Đông

通 告
提要:委任新和東〈Tân Hòa Đông〉禪堂新堂長、執委會之決定

​目的旨在新和東〈Tân Hòa Đông〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓新和東門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

​兩位掌門師父決定委任禪堂新堂長、執委會,並檢附新和東〈Tân Hòa Đông〉禪堂門生於2022年06月17日所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

​堂長:​吳玉芳〈Ngô Ngọc Phương〉​電話: 0934.147575
​副堂長:​范阮登惟〈Phạm Nguyễn Đăng Duy〉​電話:0985.588184
​黃氏玉青〈Huỳnh Thị Ngọc Thanh〉​​電話:0907.886787
​委員:​Hà Thế Xong, Bùi Hoàng Vũ, Trần Kim Châu,
​Tạ Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thanh Thảo,
​Phan Thị Ánh Ly, Diệp Sau Khầu, Võ Thị Thu Hương

​兩位掌門師父祝福全體門生以高尚精神上合力行事,禪堂應團結相親相愛,對社區證明讓其認同本微妙法行禪所帶來的確實利益。

2022年06月24日
微妙法行禪掌門
兩位掌門師父
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

通 告
提要:新南威爾士〈New South Wales〉禪堂舉辦第1 、2和3級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年06月和07月份在澳洲新南威爾士〈New South Wales〉禪堂舉辦第1 、2和3級課程的時間表。

​地址:​33 Dale Street, Fairfield,
​NSW 2165, Australia

​導師:​范祿〈Phạm Lộc〉、阮翠〈Thúy Nguyễn〉
​連絡:​孫燕〈Yến Tôn〉、 黃楪〈Điệp Huỳnh 〉
​電話:​+61 452 488 181, +61 424 736 769
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年06月27日至2022年07月02日。

​第3級課程上課時間表;
​星期日,2022年07月03日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA

通 告
提要:波士頓〈Boston〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年07月份在波士頓〈Boston〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 1073 Hancock St. # B
Quincy, MA 02169
導師: 陳福林〈Johnson Tran〉, Irene Tran, Hung Pang Ng,
Huy Nguyen, Minh Tran, Hien Ngoc Dam
和 Hoang Kim Son

連絡: Duc Tran
電話: (617) 733-7323
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2022年07月18日至星期三,07月23日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS