Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA

通 告
提要:波士頓〈Boston〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年07月份在波士頓〈Boston〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 1073 Hancock St. # B
Quincy, MA 02169
導師: 陳福林〈Johnson Tran〉, Irene Tran, Hung Pang Ng,
Huy Nguyen, Minh Tran, Hien Ngoc Dam
和 Hoang Kim Son

連絡: Duc Tran
電話: (617) 733-7323
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2022年07月18日至星期三,07月23日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive