Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2022 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Địa chỉ : 2/8A Chánh Hưng, Phường 4,
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Phạm Thanh Hà
Phone: (84) 908 127 599
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: từ Thứ Hai, ngày 13 tháng 06 đến Thứ Bảy ngày 18 tháng 06 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Richmond, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Richmond, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 & 07 năm 2022 tại thiền đường Richmond, Canada.

Địa chỉ: 9760 Herbert Road,
Richmond, B.C Canada

Giảng Huấn: Norman Law & Susan Luong
Liên lạc: Georgiana Fung
Phone: (604) 771-6508
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 27 tháng 06 đến thứ Bảy, ngày 02 tháng 07 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2022 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Bùi Thị Cẩm Lan
Phone: (84) 0366 974 306
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 tháng 6 đến thứ Bảy, 25 tháng 6 năm 2022.

Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Quận 8, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Quận 8 phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường
Quận 8, thay đổi sang địa chỉ mới tiếp tục hoạt động như sau:
Địa chỉ: 2/8A Chánh Hưng, Phường 4,
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 & 07 năm 2022 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 40/31 Đường Nguyễn Thông, Phường 3,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Nguyễn Thị Cẩm
Phone: (84) 097 721 9969
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 27 tháng 06 đến thứ Bảy, 02 tháng 07 năm 2022.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2022 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 40/31 Đường Nguyễn Thông, Phường 3,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm

Liên lạc: Nguyễn Thị Cẩm
Phone: (84) 097 721 9969
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS