Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : 30A Marco Ave.
Revesby, NSW 2212 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn
Liên lạc: Nguyễn Thị Minh Thư, Chu Đang Đông & Trần Phước Đạt
Phone: +61 416 295 159 & +61 416 260036 & +61 434 090 398
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 11 tháng 07 năm 2022 đến ngày 16 tháng 07 năm 2022.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 17 tháng 07 năm 2022.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive