Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Thôn 4, Xã Long Sơn ,
TP Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng, Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Trần Lộc Phước
Phone: 037 576 0228
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 18 đến thứ Bảy ngày 23 tháng 07 năm 2022.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 24 tháng 07 năm 2022.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive