Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2022 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Địa chỉ : 11100 66th St. N. #19,
Largo, FL 33773, USA

Giảng Huấn: Hoàng Tùng Trần & Linh Lê

Liên lạc: Tuấn Hoàng
Phone: (813) 501-9348
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 23 cho đến thứ Bảy, 28 tháng 05 năm 2022.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive