Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ : Thôn Kim Cang, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Nguyễn Thế Hợp
15Phone: (84) 098-559-2688
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 04 tháng 07 đến thứ Bảy, 09 tháng 07 năm 2022.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive