Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Căn hộ 2403 Chung cư Goldland Plaza
536 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp
Liên lạc: Nguyễn Kiêm Minh
Phone: (+84) 0373 004 580
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 25 đến thứ Bảy, ngày 30 tháng 07 năm 2022.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive