Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Phnom Penh, Cambodia

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Phnom Penh, Cambodia

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2022 tại thiền đường Phnom Penh, Cambodia.

Địa chỉ : Chroy Chang Var,
Phnom Penh, Cambodia

Giảng Huấn: Bunkorn Yun

Liên lạc: Mrs KEO Mom & Mr. SIM Kong
Phone: +885-88 788 8888 / +855-12 887 989
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 đến thứ Bảy, 12 tháng 02 năm 2022.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 13 tháng 02 năm 2022.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive