Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

通 告
提要:在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦第3級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年7月份在越南海陽〈Hải Dương, Việt Nam〉禪堂舉辦
第3級課程的時間表。

​地址:​ Thôn Kim Can, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà,
​tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
​導師:​范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
​連絡: ​阮世合〈Nguyễn Thế Hợp〉
​電話: ​(84) 098-559-2688
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第3級課程上課時間表;
​星期日,2022年7月10日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive