Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 08 năm 2022 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

Địa chỉ : Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu
Phụ tá Giảng Huấn: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Nguyễn Hữu Giáp
Phone: (84) 943 380 556
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 tháng 08 đến thứ Bảy, 13 tháng 08 năm 2022.

Quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Boston

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm thêm
Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Boston

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Boston. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Boston phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm trưởng mới và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Boston đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 8 năm 2022 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ: Số 495 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình, Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Phạm Huy Hoàng
Phone: (84) 098-354-4360
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 01 đến thứ Bảy, ngày 06 tháng 08 năm 2022.

Quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Tân Hòa Đông

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm thêm
Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Tân Hòa Đông

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tân Hòa Đông. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Tân Hòa Đông phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm trưởng mới và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Tân Hòa Đông đã biểu quyết vào ngày 17/06/2022, chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 & 07
năm 2022 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Điệp Huỳnh
Phone: +61 452 488 181, +61 424 736 769
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 27 tháng 06 đến thứ Bảy ngày 02 tháng 07 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Boston, USA.

Địa chỉ : 1073 Hancock St. #B
Quincy, MA 02169

Giảng Huấn: Johnson Tran, Irene Tran, Hung Pang Ng, Huy Nguyễn,
Minh Tran, Hien Ngoc Dam & Hoang Kim Son

Liên lạc: Duc Tran
Phone: 617-733-7323
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 18 tháng 07 đến thứ Bảy, 23 tháng 07 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS