Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt

通 告
提要:搬遷金邊〈Phnom Penh〉禪堂活動地址之決定

目的旨在柬埔寨〈Phnom Penh, Cambodia〉傳播和發展微妙法行禪,兩位掌門師父之意旨是讓金邊門生在社區發揮擴展,致使居民得以受領祖師真法。

依金邊禪堂門生之請願書,兩位掌門師父照准柬埔寨金邊〈Phnom Penh〉禪堂搬遷至下述新址繼續活動;
地址:68A Street no 384, Tuol Svay Prey district,
Phnom Penh, Cambodia
連絡:Hin Darong
電話:+855 (012) 84 85 61

兩位掌門師父祝福全體門生以高尚精神上合力行事,禪堂應團結相親相愛,對社區證明讓其認同本微妙法行禪所帶來的確實利益。

2019年4月10日
微妙法行禪掌門
兩位掌門師父
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉

Forums: 

Monthly archive