Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

2019年07月03日
通 告
提要:在越南富美〈Phú Mỹ, Việt Nam〉禪堂
舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年9份在越南富美〈Phú Mỹ, Việt Nam〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: Tổ 3, Ấp 6, xã Tóc Tiên, Huyện Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
導師: 阮氏茉〈Nguyễn Thị Nhài〉
連絡: 陶文強〈Đào Văn Cường〉
電話: (84) 0919 474 175
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2019年9月15日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive