Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

2020年7月05日
通 告
提要:越南第8郡〈Quận 8〉禪堂舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年8月在越南第8郡〈Quận 8〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: 49 Dương Quang Đông, Phường 5,
Quận 8, Tp. Hờ Chí Minh, Việt Nam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉
連絡: 范青霞〈Phạm Thanh Hà〉
電話: (84) 908 127 599
電郵: info@DasiraNarada.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2020年8月09日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive