Lớp học Cấp 3 tại TĐ Hồng Bàng 2, Việt Nam.

2017年08月18日
通 告
提要:越南洪龐2〈Hồng Bàng 2〉禪堂舉辦第3級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2017年09月份在越南洪龐2〈Hồng Bàng 2〉禪堂舉辦第3級課程的時間表。

地址: Khu dân cư Conic, số 65 Đường 3B, Xã Phong Phú,
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
導師: 黃家才〈Huỳnh Gia Tài〉、戴景甦〈Đại Cảnh Tô〉
連絡: 黃家才〈Huỳnh Gia Tài〉
電話: +84 (091) 803-1228
電郵: Enrollment@DDMinternational.org

第3級課程上課時間表;
星期日,2017年09月24日。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive