Lớp học Cấp 1&2 tại Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

2017年8月21日
通 告

提要:越南人類潛能應用和研究院〈Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người〉舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2017年9月在越南人類潛能應用和研究院〈Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người〉舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: Số 9A ,ngõ 218 Đường Lạc Long Quân
Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

導師: 阮良德〈Nguyễn Lương Đức〉
連絡者: 陳氏福〈Trần Thị Phúc〉
電話: (84) 0983 605 479
電郵: Enrollment@DDMinternational.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2017年9月04日至星期六,9月09日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive