Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

通 告
提要:越南永興〈Vĩnh Hưng, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年03月份在越南永興〈Vĩnh Hưng, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址:​đường Đốc Binh Kiều khu phố rạch Bùi
​thị trấn Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An, Việt Nam​

​導師:​​楊氏謙〈Võ Thị Kim Sang〉

​連絡:​武氏金瀧〈Vũ Ngọc Bần〉
​電話:​+ (84) 982 847 268
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年03月20日至星期六,2023年03月25日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive