Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

2017年10月24日
通 告
提要:在越南廣寧省溫祕市〈TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam〉
舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2021年元月份在越南廣寧省溫祕市〈tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam〉舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: Xóm 03, thôn Thượng Thông,
xã Phạm Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
導師: 范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
連絡: 范雄王〈Phạm Hùng Vương〉
陳國越〈Trần Quốc Việt〉
電話: +84-396 795 180 và 0912 356 428
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2021年元月11日至星期六,2021年元月16日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive