Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

2020年7月23日
通 告
提要:越南茶榮〈Trà Vinh〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年8月份在茶榮〈Trà Vinh〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 09 Nguyễn Đáng
P. 9, TP. Trà Vinh, Việt Nam
導師: 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
連絡: 余壯鴻〈Dư Tráng Hồng〉
黃秋花〈Huỳnh Thu Hoa〉
電話: (84) 091-389-1274 / (84) 093-936-6855
電郵 info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2020年8月17日至星期六,8月22日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive