Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

通 告
提要:在越南新安 F3〈Tân An F3〉禪堂
舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年04月份在越南新安 F3〈Tân An F3〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​Số 40/31 Đường Nguyễn Thông, P. 3,
​TP. Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

​導師:​阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
​連絡:​阮氏錦〈Nguyễn Thị Cẩm〉
​電話:​(84) 097 721 9969
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1、2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年04月17日至星期六,04月22日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive