Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

通 告

提要:西雅圖〈Seattle〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年05月份在西雅圖〈Seattle〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址: ​4315 South Holly Street
​Seattle, Washington 98118, USA
​導師:​羅棟民〈Norman Law〉、梁麗熙〈Susan Lương〉
​王金水〈Vương Kim Thủy 譯音〉、
​翁東〈Ông Đông〉、翁德愷〈Ông Chánh〉
​連絡:​翁東〈Ông Đông 譯音〉
​電話:​(206) 355-4976
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年05月08日至星期六,05月13日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive