Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

2020年12月18日
通 告
提要:在越南沙瀝〈Sa Đéc〉禪堂舉辦第1、2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2021年02月份在越南沙瀝〈Sa Đéc〉禪堂舉辦第1、2級課程的時間表。

地址: 427a Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1,
TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

導師: 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉

連絡: 阮氏梅〈Nguyễn Thị Mai〉
電話: (+84) 091 875 0167 – 083 217 6053
電郵: info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2021年02月22日至星期六,02月27日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive