Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

2020年7月11日
通 告
提要:越南迪石〈Rạch Giá〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年9月份在迪石〈Rạch Giá〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 530/2 Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
導師: 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉, 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
連絡: 黃玉雪〈Huỳnh ngọc Tuyết〉
電話: (84) 091 833 6225 - 091 242 3690
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年9月21日至星期六,9月26日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive