Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

2020年6月27日
通 告

提要:越南老街〈Lào Cai, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年8月在越南老街〈Lào Cai, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: 127 Mường Than, Quận Kim Tân
Thành Phố Lào Cai, Việt Nam
導師: 阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉
助理導師: 范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
連絡: 阮秋霞〈Nguyễn Thu Hà〉
電話: (84) 096-322-7171
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年8月10日至星期六,8月15日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive