Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

2020年元月16日
通 告
提要:在越南金城〈Kim Thành, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年3月份在越南金城〈Kim Thành, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam
導師: 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉
助理導師: 范氏后〈Phạm Thị Hậu〉
連絡: 阮有甲〈Nguyễn Hữu Giáp〉
電話: (84) 091-515-1 619
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年3月16日至星期六,2020年3月21日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive