Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam

2019年6月05日
通 告
提要:鳳凰花〈Hoa Phượng Đỏ〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2019年7月份在鳳凰花〈Hoa Phượng Đỏ〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: Số 7/346 – Khu biệt thự Văn Cao – Đằng Lâm - Hải An,
TP. Hải Phòng, Việt Nam
導師: 武玉明〈Võ Ngọc Minh〉&阮氏茉〈Nguyễn Thị Nhài〉
連絡: 黎文艾〈Lê Văn Ngải〉&鄭氏清〈Trịnh Thị Thanh〉
電話: (+84) 0985291068 & (+84) 0912392789
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2019年6月17日至星期六2019年6月22日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive