Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

通 告
提要:在越南河內〈Hà Nội, Việt Nam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年04月份在越南河內〈Hà Nội, Việt Nam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​495 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc
​quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
​導師:​阮氏祝〈Nguyễn Thị Chúc〉
​連絡:​范輝煌〈Phạm Huy Hoàng〉
​電話:​(84) 098-354-4360
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1、2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年04月03日至星期六,04月08日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive