Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

2020年7月05日
通 告
提要:越南第6郡〈Quận 6〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年8月在越南第6郡〈Quận 6〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: 137 Đường Bà Hôm, Phừơng 13,
Quận 6, HCM City, Viet Nam
導師: 范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ〉
助理導師: 武氏玉娥〈Võ Thị Ngọc Nga〉
連絡: 黎振強〈Lê Chấn Cường〉
電話: (84) 70-656-3320
電郵: info@DasiraNarada.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2020年8月03日至星期六,2020年8月08日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive