Lớp học Cấp 1&2 tại TĐ Hồng Bàng, ViệtNam.

2017年08月18日
通 告
提要:越南洪龐〈Hồng Bàng〉禪堂舉辦第1、2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2017年09月份在越南洪龐〈Hồng Bàng〉禪堂舉辦第1、2級課程的時間表。

地址: 405 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
導師: 黃家才〈Huỳnh Gia Tài〉、戴景甦〈Đại Cảnh Tô〉
連絡: 黃家才〈Huỳnh Gia Tài〉
電話: +84 (091) 803-1228
電郵: Enrollment@DDMinternational.org

第1、2級課程上課時間表;
星期一,2017年09月25日至星期六,2017年09月30日。

謹此 佈告

安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive