Lớp học Cấp 1&2 tại Sóc Trăng, Việt Nam

2020年11月15日
通 告

提要:越南朔莊〈Sóc Trăng〉禪堂舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年12月份在越南朔莊〈Sóc Trăng〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

地址: 62 Tỉnh lộ 934 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam
導師: 鄭金惠〈Trịnh Kim Huôi 譯音〉, 阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
連絡: 陳 發〈 Trần Phát 譯音〉
電話: 0354 784 282
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年12月21日至2020年12月26日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive