Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Cầu Kè, Việt Nam.

通 告
提要:在越南梂棋〈Cầu Kè, Việt Nam〉行禪小組舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2023年04月份在越南梂棋〈Cầu Kè, Việt Nam〉行禪小組舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè,
​tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
​導師:​楊氏謙〈Dương Thị Khiếm〉
​連絡:​陳文檯〈Trần Văn Thơi〉
​電話:​(84) 0392 215 331
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1、2級課程上課時間表;
​從星期一,2023年04月17日至星期六,04月22日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive