Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Bà Rịa.

2020年6月28日
通 告
提要:在越南巴地〈Bà Rịa〉行禪小組舉辦第1和2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2020年07月份將在越南巴地〈Bà Rịa〉行禪小組舉辦第1和2級課程的時間表。

地址: 338 Hùng Vương, Phường Long Tâm.
Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
導師: 阮氏茉〈Nguyễn Thị Nhài〉
武氏紅〈Võ Thị Hồng〉
連絡: 黎氏繢〈Lê Thị Hội〉
電話: + (84) 768 653 583
電郵: info@DasiraNarada.org

第1和2級課程上課時間表;
從星期一,2020年07月13日至星期六,07月18日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive