Lớp học Cấp 1, 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

2017年09月09日
通 告
提要:在越南朔莊〈Sóc Trăng〉舉辦第1、2級課程

獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2017年11月份在越南朔莊〈Sóc Trăng〉舉辦第1、2級課程的時間表。

地址: 62 Tỉnh lộ 634 Ấp Châu Thành
Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

導師: 鄭金惠〈Trịnh Kim Huôi 譯音〉
范玉美〈Phạm Ngọc Mỹ 譯音〉
連絡: 鄭金惠〈Trịnh Kim Huôi 譯音〉
電話: (84) 079-631-223
電郵: Enrollment@ DDMinternational.org

第1、2級課程上課時間表;
從星期一,2017年11月06日至星期六,11月11日。

建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive