Chấp Thuận thành lập thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

通 告
提要:成立越南中山〈Trung Sơn, Việt Nam〉禪堂之決定

前此,兩位掌門師父贊同准予越南中山〈Trung Sơn, Việt Nam〉門生成立行禪小組實行禪定活動以便逐漸定形,至今已歷經考驗,同時維持發展,再開修學班,齊聚足夠門生來成立新禪堂。

今,兩位掌門師父照准依請願書在下述地址,正式成立中山〈Trung Sơn〉禪堂:
Số 15, đường 1E khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chi Minh, Việt Nam

兩位掌門師父知道,禪堂一切責任都十分艱辛,然而在取得成就修學之道,這是精神生活,也是事奉世間的功能。兩位掌門師父祝福中山禪堂門生取得許多功德。

安那罕〈Anheim〉,2019年3月10日
微妙法行禪掌門
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉師父、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉師父

Forums: 

Monthly archive