Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Phong Điền tại Việt Nam.

通 告
提要:照准在越南豐田〈Phong Điền, Việt Nam〉成立行禪小組

於發展精神下,目的旨在傳播微妙法行禪讓眾人得共享,兩位掌門師父准予在越南豐田〈Phong Điền, Việt Nam〉下述地址成立行禪小組進行修習活動:

地址: Số 244 ấp Trường Khương A , xã Trường Long, Huyện Phong Điền TP Cần Thơ, Việt Nam

行禪小組執委會:
組長: 陳玉雪(Trần Ngọc Tuyết) – 電話 +84- 787 807 670
副組長(兼會計)): 陳煌德(Trần Hoàng Đức) – 電話 +84- 856 741 144
副組長: 鄧福強(Đặng Phước Cường) – 電話 +84- 939 678 812
委員:范氏夆(Phạm Thị Phùng) , 黎文清(Lê Văn Thanh) ,

起始發心建立之一切作業,將是微妙法行禪豐田〈Phong Điền〉未來發展的因素。兩位掌門師父祝福豐田全體門生組織良好,在修習之道建立眾多功德。

安那罕〈Anheim〉,2018年10月25日
微妙法行禪掌門
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉師父、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉師父

Forums: 

Monthly archive