Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Bình Đại

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Bình Đại

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Bình Đại. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Bình Đại phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Hóc Môn

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Hóc Môn

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hóc Môn. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hóc Môn phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS