Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 6

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 6

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Quận 6, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Quận 6 phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 8

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 8

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Quận 8, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Quận 8 phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Nhóm thiền Quận 8, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Nhóm thiền Quận 8, Việt Nam.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Quận 8, Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Quận 8 phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS