Thông báo về lớp học Cấp 1&2 VDPHT đầu tiên được tổ chức trong tháng 11 năm 2013 tại Đài Loan, Susan Luong

Thân gởi các giảng Huấn và Trung Tâm trưởng VDPHT.

Thiền đường Trung Ương xin thông báo về lớp học Cấp 1&2 VDPHT đầu tiên được tổ chức trong tháng 11 năm 2013 tại Đài Loan như sau:

Mặc dù số người tham gia học không đông, khóa học vẫn thực hiện và đã thành công.

Lớp học đầu tiên tại Đài Loan lần nầy có 18 môn sinh tham dự trong đó có cả Thầy Cô chưởng môn của chúng ta. Chúng tôi xin ghi nhận sự đóng góp đầy nhiệt tình của các môn sinh đã tham dự và giúp đở lớp học:

 Thiền đường Seattle: Giảng huấn Norman Law - giảng huấn Susan Luong.
 Thiền đường Vancouver: Giảng huấn Trần Quốc Tài.
 Thiền đường Houston : Giảng Huấn Trần Tùng, môn sinh Lê Linh.
 Thiền đường Montreal #2 : Giảng Huấn Bunkorn Yun, môn sinh Soy Phiv Cha, Men Chong.
 Thiền đường Boston : Môn sinh Raymond Moy.
 Thiền đường Hong Kong : Môn sinh Sau King Wong, Ming Ming Kam, Candy Lee, William Chung.
 Thiền đường Mississauga : Môn sinh Việt Bùi.
 Thiền đường Rosemead : Môn sinh Fonda Au, Ann Ma

TẤT CẢ MÔN SINH VÀ GIẢNG HUẤN ĐỀU TỰ TÚC CHI PHÍ TRONG CHUYẾN HÀNH PHÁP NẦY.

Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự đóng góp về tài chánh cho chuyến hành pháp nầy của một số thiền đường :

 Thiền đường Seattle.
 Thiền đường Hong Kong.
 Thiền đường Ottawa.
 Thiền đường Montreal #2.

Ngoài sự giúp đở tài chánh, chúng tôi ghi nhận một số thiền đường đã đóng góp như sau:

 Thiền đường Rosemead: Cung cấp máy thông dịch và CD cấp 1&2 tiếng Phổ Thông cho các môn sinh. Môn sinh Fonda Au thong dịch tiếng phổ Thông cho lớp học.
 Thiền đường Hong Kong cung cấp hình của Đức Sư Tổ Dasira Narada và đệ nhị Sư Tổ Narada Mahathera. để trang hoàng lớp học. In tài liệu cho môn sinh. Phụ trách đưa đón và hướng dẩn cho đoàn trong những ngày tại Taipei vì Đài Loan chưa có thiền đường.

Từ sự thành công của lớp đầu tiên tháng 11/2013, chúng tôi vui mừng thông báo lớp học cấp 1&2 thứ nhì, sẽ được tổ chức ngày 17 tháng 02 năm 2014 đến ngày 22 tháng 02 năm 2014. Nhị vị Chưởng Môn khuyến khích các môn sinh phát tâm đi hành pháp đến Taipei, để giúp đỡ cho lớp học nầy, đạc biệt là các môn sinh thông thạo hoa ngữ. Xin vui lòng liên lạc với : Susan Luong qua số điện 206-579- 8818 để biết được chi tiết của lớp học nầy.

Những môn sinh nêu trên đã đóng góp nhiều công sức cho lớp học vừa qua tại Taipei, cầu xin Đức Sư Tổ gia trì cho các bạn trên những bước đường hành pháp giúp người.

Thân kính
Giảng huấn
Susan Luong

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN

Forums: 

Monthly archive