Tổ chức Lễ Khánh Thành Thiền Đường Trung Ương, v. v., 2017

THÔNG BÁO

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các Giảng Huấn và Trung Tâm Trưởng về lịch trình Tổ chức Lễ Khánh Thành Thiền Đường Trung Ương, Sinh Nhật Tổ và các khoá tu học cấp cao Vi Diệu Pháp Hành Thiền tại Thiền Đường Trung Ương Anaheim, California, USA.

- Lớp Giảng Huấn Cấp 3: Ngày 17 tháng 10 năm 2017.
- Lớp Cấp 4: Từ ngày 18 đến 20 tháng 10 năm 2017.
- Sinh Nhật Tổ và Khánh Thành Thiền Đường Trung Ương Anaheim:
Ngày 22 tháng 10 năm 2017.
- Lớp Cấp 5: Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2017.
- Lớp Cấp 6: Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017.

Vì thời gian cấp bách, yêu cầu Trung Tâm Trưởng gởi các chi tiết sau đây về
càng sớm càng tốt.

1- Danh sách môn sinh tham d ự các cấp. Xin vui long Email trực tiếp về Susanluong@ ddminternational.org
2- Danh sách môn sinh cần đặt phòng khách sạn. Xin vui long Email về Headquarter@ddminternational.org
3- Danh sách chuyến bay. Xin vui long Email về headquarter@ddminternational.org
4- Danh Sách phụ lớp. Xin vui long Email về headquarter@ddminternational.org

XIN LƯU Ý:
Đối với tất cả các khóa học, môn sinh phải tới trước một ngày và về sau một ngày.
Ngoại trừ Khóa Cấp 4, môn sinh phải đến vào17/10/2017 và trở về 23/10/2017
Tất cả chuyến bay sẽ đến và đi từ 2 Phi Trường: John Wayne (SNA) và Long Beach (LGB)

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive