Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó Thiền đường Tân An

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm
Trung tâm trưởng, Trung tâm phó Thiền đường Tân An

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tân An. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Tân An phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng và Trung tâm phó của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Tân An đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Bùi Đức Tịnh Mb: 0908 478 463
Trung tâm phó: Nguyễn Kim Phượng Mb: 0909 182 731
Nguyễn Văn An Mb: 0907 633 347
Ủy viên: Nguyễn Vân Thảo, Phạm Thị Bích Nga, Châu Quang Sách,
Đặng Huỳnh Hoa, Trương Thị Gương.

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 05/06/2024
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive