Quyết định bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng cùng Ban Chấp Hành Thiền đường Đồi Ngọc Tước.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng cùng Ban Chấp Hành
Thiền đường Đồi Ngọc Tước.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Vũng Tàu. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh thiền đường Đồi Ngọc Tước phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó cùng ủy viên ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Đồi Ngọc Tước đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Phạm Thị Bạch Thủy (ĐT 0326 651565)
Trung tâm Phó: Vũ Thị Thúy Vân (ĐT: 0915 816923)
Vương Thị Đoan Dung (ĐT: 0369 949729)
Ban Chấp Hành:
* Bộ phận hành chính:
Chu Thanh Tân; Nguyễn Thị Ngọc Sơn; Nguyễn Thanh Hiền
* Bộ phận kỹ thuật:
Phạm Ngọc Triển; Cao Thị Thu Lan; Lưu Thị Nhật;
Nguyễn Thị Liên; Lê Thị Ngọc Phổ. Vương Thị Đoan Dung
* Bộ phận kế toán:
Nguyễn Thị Bích Vân; Tào Thị Mười
* Bộ phận đời sống:
Đỗ Thị Thái; Trương Thị Minh; Nguyễn Thị Đào

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 13/09/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive