Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường San Francisco

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường San Francisco

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại San Francisco, Hoa Kỳ. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh San Francisco phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền Đường San Francisco đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền Đường

Ban Chấp Hành Thiền đường San Francisco
Trung Tâm Trưởng: Charles Mutsalkisana (ĐT: 213-220-0156)
Trung Tâm Phó: Nguyễn Thị Hồng Ngọc (ĐT: 415-290-7764)
Thư Ký: Kiêm Hồ (ĐT: 415-806-3072)

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 07/11/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive