Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 8

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 8

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Quận 8, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Quận 8 phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền Đường Quận 8 đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền Đường

Ban Chấp Hành Thiền đường Quận 8
Trung Tâm Trưởng: PHẠM THANH HÀ (ĐT: +84 908 127 599)
Trung Tâm Phó: TRẦN ĐÌNH THÀNH (ĐT: +84 949 784 007)
Kế toán: HÀ THỊ TÔ LY
Thư Ký: ĐẶNG HỒNG NGỌC
Thủ quỹ: TRẦN THỊ TUYẾT ANH
Ủy viên: PHẠM THỊ KIM ANH, LÂM TUYẾT PHƯỢNG,
MẠCH THỊ MỸ HẠNH

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 09/09/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive