Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Campuchia và Phnom Penh.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Campuchia và Phnom Penh.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Campuchia. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Campuchia và Phnom Penh phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền Đường Campuchia và Phnom Penh đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền Đường

Ban Chấp Hành Thiền đường Campuchia
Trung Tâm Trưởng: Keo Mom - ĐT: + 855 (097) 689 9999
Trung Tâm Phó: Seng Katta Neary, Ouch Savin
Thư Ký: Hor Meng Heang
Phụ tá thư ký: Sim Kong
Ủy viên: Hing Thorasy, Phay Sok Kheng,
Men Neary Vudhy, Kiet Kolney

Ban Chấp Hành Thiền đường Phnom Penh
Trung Tâm Trưởng: Hin Darong - ĐT: +855 (012) 84 85 61
Trung Tâm Phó: Bunleng YUN, Ngov Khakiev
Thư Ký: Heng Bun Chhoeun
Thủ Quỹ: Tep Srey Ny
Ủy viên: Seng Rachana, Ho Huy

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Nhóm Thiền hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 10/4/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive