Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Càng Long

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Càng Long

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Càng Long, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Càng Long phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền Đường Càng Long đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền Đường

Ban Chấp Hành Thiền đường Càng Long
Trung Tâm Trưởng: VÕ VĂN BIA (ĐT: +84 98 356 6794)
Trung Tâm Phó: PHAN VĂN THI (ĐT: +84 96 874 2109)
PHẠM THỊ KIỀU (ĐT: +84 32 989 6648)
ĐẶNG THỊ BA NHỎ (ĐT: +84 91 776 7104)
Thư Ký: NGUYỄN VĂN DIỆU
Kế toán: PHẠM VĂN MƯỜI
Thủ quỹ: PHẠM VĂN PHỤC

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 09/9/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive