Quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Montreal.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Montreal.

Theo như sự chỉ dạy của Thầy Cô chưởng môn, những môn sinh nào khi lên cấp giảng huấn thì phải thệ nguyện sẵn lòng phụng sự cho pháp môn VDPHT. Có trách nhiệm bổn phận đi hành pháp khắp mọi nơi, khi có sự phân bổ. Vì lẽ đó giảng huấn Cha Soy Phiv, phải luôn sẵn sàng phục vụ khi pháp môn cần đến. Nên kể từ nay không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ của Trung Tâm Trưởng, mà phải bàn giao lại cho môn sinh khác thay thế.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Montreal. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Montreal phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Montreal đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Le Hanh Tel: 514 573 1558
Trung tâm Phó: Tran Phong Tel: 450 651 2943
Chan Daravuth Tel: 514 557 8958
Thủ quỹ: Tran Ai Tel: 450 629 8231

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, môn sinh Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 24/10/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive