Lớp học Cấp 4 tại TĐ Castellon, Tây Ban Nha.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 4 tại TĐ Castellon, Tây Ban Nha.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 4 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2020 tại TĐ Castellon, Tây Ban Nha.

Địa chỉ: Calle Pintor Castell, 29
12001 Castellon, Spain

Giảng Huấn: Phát Lu, Lisa Cross
Norman Law, Susan Lương,

Phụ lớp: Ông Chánh, Ông Đông

Liên lạc: Yolanda Escrig

Phone: +34 653 109 820

Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 4: Từ Thứ Hai, 20 tháng 4 đến Thứ Tư, 22 tháng 4 năm, 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 4 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive