Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2020 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Địa chỉ : số nhà 40/31 Đường Nguyễn Thông, Phường 3,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô & Huỳnh Hiếu Tiến
Liên lạc: Nguyễn Thị Cẩm
Phone: (84) 097 721 9969
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 16 tháng 02 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive