Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Surrey, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Surrey, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2019 tại thiền đường Surrey, Canada.

Địa chỉ : 104 - 14727 – 108 Ave.
Surrey, BC. CANADA

Giảng Huấn: Liêm Ngô

Liên lạc: Hoàng Tự
Phone: 604-805-5654
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, 23 tháng 6 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive