Lớp học Cấp 3 tại thiền đường San Jose, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường San Jose, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2019 tại thiền đường San Jose, USA.

Địa chỉ : 1816 Tully Road, Ste. 239
San Jose, CA 95122

Giảng Huấn: Lâm Bích Nga & Lâm Bích Ngà.

Liên lạc: Lâm Hùng
Phone: (408) 210-7429
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive